Tájékoztató kamerák működtetéséről - Elevenpark Új Buda Center

Az Elevenpark Kft. (Székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45., cégjegyzékszám: 13-09-130348; a továbbiakban: „Adatkezelő”) az általa üzemeltetett és fenntartott Elevenpark Új Buda Center területén (címe: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21., „Elevenpark Új Buda”) elektronikus megfigyelőrendszert („Kamerák”) üzemeltet.

Erre tekintettel és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

 

1. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

 • Adatkezelő a Elevenpark Új Buda területén videókamerákat üzemeltet. A kamerás adatkezelés az alábbiak szerint történik:

 

Kezelt személyes adatok:

Az Érintett képmása

Adatkezelés célja (1):

Érintett életének és testi épségének, egészségének megóvása, biztonsági előírások helyes betartásának ellenőrzése.

Adatkezelés célja (2):

 

Az Elevenpark Új Buda berendezései és kereskedelmi egységei, a Vendégek, Érintettek és az Adatkezelő munkavállalóinak személyes vagyontárgyai tekintetében szükséges vagyonvédelem (lopás- és betörésvédelem), mint a jogsértések észlelése, megelőzése, a gyanúsított tettenérése, illetve mindezek bizonyítása mind hatósági, mind bírósági szervek előtt.

Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelő jogos érdeke

Adatok törlése, módosítása:

Az Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok zárolását, módosítását, törlését.

 

 • A Kamerák használata, mint személyes adatkezelés célhoz kötött és a céljai megvalósulásához elengedhetetlen, arra alkalmas és azzal arányban áll.
 • A Kamerák használata nem jár az emberi méltóság megsértésével és megfelel a tisztességes adatkezelés elvének.

 

2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA ÉS HELYE, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

 • Az Adatkezelő a rögzített kamerafelvételt – Felhasználás hiányában – annak rögzítésétől számított 6 hónap (Megőrzési idő) elteltével megsemmisíti, illetve törli, tekintettel arra, hogy az Elevenpark Új Buda használatából esetleg eredő igények érvényesítésére nyitva álló határidő 6 hónap (ÁSZF VII. 10.) és ezen időtartamon belül Felek megalapozott és jogszerű érdekében állhat a kamerák által rögzített felvételek felhasználása.
 • Az Érintett jogának vagy jogos érdekének igazolásával megfelelően kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Az Érintett az ÁSZF-ben rögzítettek értelmében a Megőrzési időn belül érvényesíthet igényt az Adatkezelővel szemben.
 • Amennyiben a felhasználásra a kamerafelvételen látható esemény kapcsán az Adatkezelő vagy az Érintett igénye vagy valamely a felvételen látható esemény miatt az Adatkezelő vagy az Érintett igénybejelentése miatt kerül sor, az Adatkezelő e körülményről Jegyzőkönyvet vesz fel és a kamerafelvételt az Infotv. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint zárolja. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a felvétel zárolására vonatkozó lényeges információkat, így különösen a jog vagy jogos érdek fennálltát, a zárolás okát és jogalapját, a felvétel esetleges felhasználásának körülményeit, a zárolás várható idejét, és a felvétel zárolásával érintett személyeket, amennyiben ezek ismertek.
 • A bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, vagy kép- és hangfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.
 • A korlátozással érintett (zárolt) felvétel kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

3. ADATBIZTONSÁG, HOZZÁFÉRÉS AZ ADATOKHOZ

 • Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy látogatók és a munkavállalók személyes adatai védelemben részesüljenek. Ennek érdekében a rögzített kép- és hangfelvételt elzárt helyen, jelszóval védett számítógépen, merevlemezre mentve, az adatbiztonságot biztosítva tárolja.
 • Az Adatkezelő a rögzített kép-, vagy kép- és hangfelvételt az Adatkezelő kapcsolt vállalkozásain kívül, valamint a fentieken túl harmadik személynek nem adja tovább.
 • A rögzített kép-, vagy kép- és hangfelvételt csak az Adatkezelő (valamint az általa erre kijelölt munkavállalói), az Érintett, valamint azok jogosultak akiknek szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen.
 • A Megőrzési időn belüli megismerés joga kiterjed a kamerák felvételeinek megtekintésére és visszanézésére. Amennyiben erre vonatkozóan nincs az adatkezelési céllal összhangban álló indok, Érintett a felvételek megtekintését díjazás ellenében kérheti.
 • A rögzített kép-, vagy kép- és hangfelvételt kezelő, vagy egyéb okból jelen tájékoztató szerint annak megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

4. A KAMERÁK ELHELYEZÉSE, FIGYELT TERÜLETEK

 • A megfigyelőrendszer az Elevenpark Új Buda mennyezeti tartószerkezetén elhelyezett kamerákból áll, melyek látószöge és elhelyezkedése jelen tájékoztató végén található alaprajzon látható. E felvételek a Ptk. 2:48. § értelmében nyilvános eseményen készített olyan felvételek („tömegfelvétel”), amelyeknél nincs szükség az Érintett további hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és a jelen pontban foglaltak szerinti felhasználásához.
 • A kamerák által megfigyelt terület az Adatkezelő által jogszerűen és kizárólagosan üzemeltetett helyiség.
 • A felvételek kezelése során a természetes személy egyedi azonosítását vagy hitelesítését lehetővé tevő speciális eszköz használatára nem kerül sor. Az Adatkezelő nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, de olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti. Mindez alól kivételt képeznek azok az időszakok, amikor a játszóház teljes területe megfigyelhető, beleértve a tiltott területek is. Ezek az időszakok a munkaszüneti napok, a napok munkaidőn kívüli részei, amikor senki nem tartózkodik jogszerűen a területen.

 

5. A KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER JELLEGE

 • A kamerák rögzített, kizárólag távolsági térfigyelést végző, fix optikás készülékek.
 • A kamerák nem alkalmasak személyek és tevékenységek közeli felvételére. Az elektronikus megfigyelőrendszer kamerái meghatározó részben az Elevenpark Új Buda vendégeiről, látogatóiról készítenek felvételeket.

 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 • Érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok módosítását, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett jogaira vonatkozó részletes tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató (https://www.elevenpark.hu/elevenpark-jatszohaz-adatkezelesi-tajekoztato) tartalmazza.
 • Az Érintettet megillető jogorvoslatra vonatkozó részletes tájékoztatást az Adatkezelés tájékoztató 6.7 pontja (https://www.elevenpark.hu/elevenpark-jatszohaz-adatkezelesi-tajekoztato) tartalmazza.

Jelen Tájékoztató megfelel a GDPR rendelkezéseinek.

Hatályos: 2022.09.20 -tól

Az Elevenpark területén elhelyezett kamerák alaprajza itt érhető el.

elevenpark

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
Elfogadom