Tájékoztató kamerák működtetéséről - Elevenpark Új Buda Center

Az Elevenpark Kft. (Székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45., cégjegyzékszám: 13-09-130348; a továbbiakban: „Adatkezelő”) az általa üzemeltetett és fenntartott Elevenpark Új Buda Center területén (címe: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21., „Elevenpark Új Buda”) elektronikus megfigyelőrendszert („Kamerák”) üzemeltet.
Erre tekintettel és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel [1] összhangban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:


1. KAMERÁK HASZNÁLATÁNAK CÉLJA ÉS ELVEI

1.1. Az Adatkezelő az Elevenpark Új Buda területén kamerákkal készített kép-, vagy kép-és hangfelvételt, mint személyes adatot - a vendégei (látogatói) és munkavállalói („Érintett”) életének és testi épségének megóvása, biztonsági előírások betartásának ellenőrzése; - az Elevenpark Új Buda berendezései és kereskedelmi egységei, a látogatóinak és munkavállalóinak személyes vagyontárgyai tekintetében szükséges vagyonvédelem (lopás- és betörésvédelem), azaz a jogsértések észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése, illetve mindezek bizonyítása; - az Elevenpark Új Buda működésének bemutatása érdekében, és csak a szükséges mértékben kezeli.

1.2. A Kamerák használata, mint személyes adatkezelés célhoz kötött és a céljai megvalósulásához elengedhetetlen, arra alkalmas és azzal arányban áll.

1.3. A Kamerák használata nem jár az emberi méltóság megsértésével és megfelel a tisztességes adatkezelés elvének.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

2.1. Az Elevenpark Új Budában csak olyan személy tartózkodhat, aki a Kamerák alkalmazásával egyetért és a jelen tájékoztatóban (Tájékoztató) foglalt feltételeket elfogadja. Erre tekintettel az adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bekezdés a) alapján az érintett hozzájárulása.

2.2.  Az Elevenpark Új Buda területére való, a kihelyezett ismertetés ellenére történő belépéssel ráutaló magatartással hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszer róluk kép-, vagy kép-és hangfelvétel felvétel készítsen.

3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA ÉS HELYE, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

3.1. Az Adatkezelő a rögzített kamerafelvételt – Felhasználás hiányában – annak rögzítésétől számított 6 hónap (Megőrzési idő) elteltével megsemmisíti, illetve törli, tekintettel arra, hogy az Elevenpark Új Buda használatából esetleg eredő igények érvényesítésére nyitva álló határidő 6 hónap és ezen időtartamon belül Felek megalapozott és jogszerű érdekében állhat a kamerák által rögzített felvételek bizonyítási célból történő, 3.2 pont szerinti felhasználása.

3.2. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják (Felhasználás).

3.3. Amennyiben a kamerafelvételen látható esemény kapcsán Adatkezelő vagy az Érintett által érvényesíteni kívánt igényre tekintettel a kamerafelvétel felhasználásra kerülhet (3.2 pont), az Adatkezelő e körülményről Jegyzőkönyvet vesz fel és a kamerafelvételt az Infotv. 17. § (4) bekezdése szerint zárolja.

3.4. Az Érintett jogának vagy jogos érdekének igazolásával megfelelően kérheti (ld. a 8. pontot), hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Az Érintett az Adatkezelővel az ÁSZF-ben rögzítettek értelmében a Megőrzési időn belül érvényesíthet igényt az Adatkezelővel szemben.

3.5. Amennyiben az Érintett Megőrzési időn belül éspedig a fenti 3.2 pontban meghatározott felhasználási célra hivatkozással kéri, hogy az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a Kamerák felvételeit, úgy az Adatkezelő erről jegyzőkönyvet vesz fel, rögzítve a jog vagy jogos érdek fennálltát és az eset körülményeit.

3.6. Az Adatkezelő a Megőrzési időn belül az Szvtv. 31. § (6) bekezdése szerint saját hatáskörében dönthet a Kamerák kép-, vagy kép-és hangfelvételek megőrzése vagy zárolása [2] felől, joga vagy jogos érdekének igazolásával és ennek jegyzőkönyvben történő rögzítésével. Az Adatkezelő ebben az esetben jegyzőkönyvet vesz fel, rögzítve a jog vagy jogos érdek fennálltát és az eset körülményeit.

3.7. A bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, vagy kép- és hangfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, vagy kép- és hangfelvételt meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a Megőrzési idő még nem járt le.

3.8. Az Adatkezelő a látogatók és a munkavállalók felvételeit harmadik személyeknek nem adja tovább.


4. ADATVÉDELEM, A FELVÉTELEK MEGTEKINTÉSÉRE ÉS VISSZANÉZÉSÉRE JOGOSULTAK

4.1. Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy látogatók és a munkavállalók személyes adatai védelemben részesüljenek. Ennek érdekében a rögzített kép- és hangfelvételt elzárt helyen, jelszóval védett számítógépen, merevlemezre mentve, az adatbiztonságot biztosítva tárolja.

4.2. A rögzített kép-, vagy kép- és hangfelvételt csak az Adatkezelő ügyvezetői, cégvezetői, vagy akadályoztatásuk esetén az általuk kijelölt – általánosan vagy esetileg meghatalmazott – személy, továbbá akikre vonatkozóan a felvétel adatot tartalmaz, valamint azok jogosultak megismerni akiknek szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen.

4.3. A Megőrzési időn belüli megismerés joga kiterjed a kamerák felvételeinek megtekintésére és visszanézésére.

4.4. A rögzített kép-, vagy kép- és hangfelvételt kezelő, vagy egyéb okból jelen tájékoztató szerint annak megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.


5. A KAMERÁK ELHELYEZÉSE, FIGYELT TERÜLETEK

5.1. A megfigyelőrendszer az Elevenpark Új Buda mennyezeti tartószerkezetén elhelyezett kamerákból áll, melyek látószöge és elhelyezkedése jelen tájékoztató végén található alaprajzon látható.

5.2. Az irodai helyiségben kamerák elhelyezésének oka: a pénzkezelés és az irodai mozgás megfigyelése.

5.3. A kamerák által megfigyelt terület az Adatkezelő által jogszerűen és kizárólagosan üzemeltetett helyiség.

5.4. Az Adatkezelő nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, de olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti. Mindez alól kivételt képeznek azok az időszakok, amikor a játszóház teljes területe megfigyelhető, beleértve a tiltott területek is. Ezek az időszakok a munkaszüneti napok, a napok munkaidőn kívüli részei, amikor senki nem tartózkodik jogszerűen a területen.

6. A KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER JELLEGE

6.1. A kamerák rögzített, kizárólag távolsági térfigyelést végző, fix optikás készülékek.

6.2. A kamerák nem alkalmasak személyek és tevékenységek közeli felvételére. Az elektronikus megfigyelőrendszer kamerái meghatározó részben az Elevenpark Új Buda vendégeiről, látogatóiról készítenek felvételeket.

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

7.1. Az Érintett kérheti az Adatkezelőnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • a Kamerák felvételeinek törlését vagy zárolását.

7.2.  Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

7.3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.4. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg esetileg.

7.5. Törlés, zárolás, megjelölés
A személyes adatot törölni kell, ha

  • kezelése jogellenes;
  • az Érintett kérése esetén;
  • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.


Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot tartalmazó felvételt,
a.    ha az Érintett ezt Megőrzési időn belül kéri, vagy
b.    ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit, vagy
c.    ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Adatkezelő jogos érdekeit.

Az így zárolt felvételt kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő jegyzőkönyvben köteles rögzíteni a Felvétel zárolására vonatkozó lényeges információkat, így különösen a zárolás okát és jogalapját, a Felvétel esetleges felhasználásának körülményeit, zárolás várható idejét, a felvétel zárolásával érintett személyeket, amennyiben ezek ismertek.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt kép-vagy kép- és hangfelvételt, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

8. JOGORVOSLAT AZ ADATKEZELŐ ELLEN

Érintett az adatvédelemhez fűződő jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatvédelmi nyilvántartásába az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelést az Infotv. 65. §-ának megfelelően, tekintettel arra, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer által készített felvételeken az Adatkezelő munkavállalóin kívül harmadik személy (látogatók) is szerepelnek.

Hatályos: 2019. február 1-től

Az Elevenpark területén elhelyezett kamerák alaprajza itt érhető el.

[1] A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)
[2] Adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

elevenpark

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
Elfogadom