Nyerj Elevenparkos szülinapi bulit!

Nyerj Elevenparkos szülinapi bulit!

Nyerj szülinapi partit az Elevenparkba!

Játssz velünk a Safari Park Faceboook oldalán!

 

Szülinapi buli nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

 

 A Nyereményjáték szervezője

  • A jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) bemutatásra kerülő nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a Safari Park Kft. (székely: 2750 Nagykőrös, Szurdok dűlő 812. adószám: 28846011-2-13 , cégjegyzékszám: 13-09-209057) (a továbbiakban: Szervező).
 • A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), az adatfeldolgozást az Safari Park Kft. (székely: 2750 Nagykőrös, Szurdok dűlő 812. adószám: 28846011-2-13 , cégjegyzékszám: 13-09-209057) , ( továbbiakban: Adatfeldolgozó) végzi.
 1. Résztvevők
  • A Nyereményjátékban részt vehet minden, 16 életévét betöltött, devizabelföldi természetes személy, aki rendelkezik saját Facebook profillal (a továbbiakban: Játékos), és aki a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező Facebook oldalának követője és a Szervező által az üzenőfalán közzétett posztban leírtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.
 • A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, munkavállalói és azok közeli hozzátartozói, illetve azon egyéb személyek, akik a Nyereményjáték megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek.
 • A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, nem kötött sem vásárláshoz, sem megrendeléshez vagy árajánlatkéréshez.
 • A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Nyereményjátékból.
 1. A Nyereményjáték lebonyolítása
  • A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • A Szervező a Nyereményjátékot az alábbi, hivatalos közösségi média oldalain hirdeti meg:

https://www.facebook.com/safariparkrichter

 • A Nyereményjáték időtartama:

A Nyereményjáték 2022. 04 .04. – 2022. 04. 10. között zajlik.

 • Játék menete:

Szervező a Nyereményjátékot a 3.2. pontban foglalt közösségi médiai oldalain, posztban hirdeti meg.

A Játékosoknak a Nyereményjáték időtartama alatt követniük kell a Szervezőt valamely közösségi médiai oldalán és kommentelniük kell a Nyereményjátékot meghirdető poszt alatt.

A Játékosok egyszeri alkalommal, kizárólag a saját nevükkel vehetnek részt a Nyereményjátékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által és a saját nevében regisztrál és vesz részt a Nyereményjátékban, a Nyereményjátékkal kapcsolatos jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 • A Nyereményjáték nyereménye: Elevenpark szülinap: Torkos Tapír szülinapi bulija (a továbbiakban: Nyeremény).
 • A Szervező a Játékosok közül a nyerteseket (a továbbiakban: Nyertes) sorsolás útján választja ki.
 1. Sorsolás menete és a Nyertesek
  • A nyeremény sorsolására 2022. 04. 11. napján, a Commentpicker sorsoló alkalmazás használatával kerül sor.
 • A Szervező 1 db Nyertest sorsol ki.
 • A Nyertes kihirdetése 2022. 04. 11-én történik.

A sorsolás nyertesét a Szervező Facebook oldalán közzéteszi.

Szervező a Nyereményjáték lezárását követő 1 munkanapon belül üzenetben értesíti a Nyerteseket. A Nyertesek az üzenet kézhezvételétől számított 2 (két) naptári napon belül kötelesek az üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény körülményeiről történő egyeztetés érdekében.

Amennyiben a Nyertes 2 naptári napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot és így a Nyeremény átadása nem vezet eredményre, úgy a Nyeremény átadását a Szervező a Pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 • A nyeremény készpénzre át nem váltható és nem ruházható át másra.
 • A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha
  • a 16. életévét még nem töltötte be;
  • az értesítő levélre 2 naptári napon belül nem válaszol;
  • bármely okból nem lehet felvenni vele a kapcsolatot;
  • több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Nyereményjátékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • a Nyereményjáték menetét/eredményét bármilyen módon, szándékosan befolyásolni próbálja vagy próbálta;
  • jelen részvételi Szabályzat bármely pontját megsérti.
 • Amennyiben a Játékost a Nyereményjáték során nyertessé választják, a Nyereményjátékban való részvételével hozzájárul, hogy és vagy saját nevét a Nyereményjáték Szervezője kizárólag saját reklámanyagaiban - a Nyertesek nevének, a Nyeremény adatainak feltüntetésével együtt - közzétegye. A Nyertesek elfogadják, hogy a nevének és cégnevének ilyen használata ellenében a Nyereményen felül külön díjazásra nem jogosult.
 1. A Szervező jogai és felelőssége
  • A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
 • A Játékosok a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a jelen Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.
 • A Szervező bármikor jogosult a Nyereményjáték feltételeit, szabályait, menetét a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztatni.
 • A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező, illetve a Szervező bármely weboldala vagy közösségi média oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Játékosok a játékban való részvétellel tudomásul veszik és elfogadják azt, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 • A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertesek részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 • A szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékosok hozzászólásának közlését megtagadja, azt moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Nyereményjátékból. A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, illetve azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Instagram/ Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
 1. Adatkezelés
  • A Szervező jelen Játékszabályzatnak, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

Az Adatkezelő a Játékosok személyes adatait a Játékoson önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.  A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha Nyertes lesz, akkor az Adatkezelő A Nyertes nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook/Instagram/Tiktok oldalán.

Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

A Nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a Nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a Nyereményre.

 • A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a Játékosoknak kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Játékosok a játékban történő részvétel során önkéntesen adnak/adtak meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, profilkép, profilnév).

 • Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult a Játékosok személyes adatait a Nyereményjátékban való részvétel, illetve a Nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

 • Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Commentpicker

 • Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték lebonyolításához, beleértve a Nyeremények átadását is, szükséges ideig, de legkésőbb a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 • Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a Játékosok személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékosok személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

 • Hozzájárulás visszavonása

Játékos a hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött e-mai útján, vagy az Adatkezelő 2085 Pilisvörösvár Szent Erzsébet utca 45. címére küldött postai levélben.

 • Panaszkezelés

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 1. Panaszok és reklamációk
  • Minden panaszt és reklamációt a Nyereményjáték szervezőjének kell címezni az alábbi elérhetőségek valamelyikére: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 45.
 • Szervező megvizsgálja a beérkezett panaszt és 30 napon belül megválaszolja.
 • Panasz, reklamáció esetén a Szervező jogosult a panaszos panaszban megadott személyes adatait (név, elérhetőség) a panasz elintézéséhez, az ahhoz szükséges ideig kezelni. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés célja a panasz elintézése.
 1. Egyéb rendelkezések
  • Jelen Nyereményjátékot a Facebook/Instagram/Tiktok nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a Nyereményjáték nem kapcsolódik a Facebookhoz.
 • Az adatszolgáltatás nem az Instagram/ Facebook részére, hanem a Szervezők részére történik.
 • A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Nyereményjáték Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • További információért a Nyereményjátékkal kapcsolatban forduljon bizalommal a Szervezőhöz.

Budapest, 2022.03.28.

 

elevenpark

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
Elfogadom