Októberi nyereményeső a Játéknettel!

Októberi nyereményeső a Játéknettel!

ISMÉT JÁTÉKRA HÍVUNK!

☔ Októberi nyereményesőnkben 3 szerencsést sorsolunk, akik a Játéknet felajánlásával 1-1 szuper ajándékot, mellé pedig az Elevenpark jóvoltából egy 2 felnőtt és 3 gyermek részére szóló családi belépőt is nyernek!

NYEREMÉNYEK:

⏰A játék 2021. október 5. és 14. között zajlik. A díjakat 3 időpontban sorsoljuk:

 • Október 8.: Little Live Pets: Totó, a teki + családi Elevenpark belépő
 • Október 11.: Marvel: Kocka csata Pókember Venom ellen + családi Elevenpark belépő
 • Október 14.: Piszkos kanapé társasjáték + családi Elevenpark belépő

MIT KELL TENNED?

Nincs más dolgod, mint:

1. kedvelni az Elevenpark és a Játéknet Instagram oldalát:

https://www.instagram.com/elevenpark_jatszohaz/
https://www.instagram.com/jateknet

2. kommentben tag-elni egy ismerősöd, aki örülne az ajándéknak!

 

A részletes játékszabályzat az alábbiakban található.

HAJRÁ!

 
 
 

Elevenpark Kft. és Modell & Hobby Kft. Nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

 1. A Nyereményjáték szervezője
  • A jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) bemutatásra kerülő nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője azElevenpark Kft.(székely: 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45. adószám: 14848285-2-13, cégjegyzékszám: 13 09 130348) (a továbbiakban: Szervező)
 • A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), az adatfeldolgozást a Modell & Hobby Kft székhely: 1211 Budapest, Szikratávíró u. 12. C/3 raktár, cégjegyzékszám: 01-09-724357, adószám: 10929829-2-43, (továbbiakban: Adatfeldolgozó) végzi.
 1. Résztvevők
  • A Nyereményjátékban részt vehet minden, 16 életévét betöltött, devizabelföldi természetes személy, aki rendelkezik saját Instagram profillal (a továbbiakban: Játékos), és aki a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező Instagram oldalának követője és a Szervező által az üzenőfalán közzétett posztban leírtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.
 • A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, munkavállalói és azok közeli hozzátartozói, illetve azon egyéb személyek, akik a Nyereményjáték megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek.
 • A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, nem kötött sem vásárláshoz, sem megrendeléshez vagy árajánlatkéréshez.
 • A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Nyereményjátékból.
 1. A Nyereményjáték lebonyolítása
  • A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • A Szervező a Nyereményjátékot az alábbi, hivatalos közösségi média oldalain hirdeti meg:

https://www.facebook.com/ElevenPark/
https://www.instagram.com/elevenpark_jatszohaz/
https://www.tiktok.com/@elevenpark?lang=hu-HU  

https://www.instagram.com/jateknet/
https://www.facebook.com/jateknet.hu
https://www.tiktok.com/@jateknet? 

 • A Nyereményjáték időtartama:

A Nyereményjáték 2021. október 5. - 2021. október 14. között zajlik.

 • Játék menete:

Szervező a Nyereményjátékot a 3.2. pontban foglalt közösségi médiai oldalain, posztban hirdeti meg.

A Játékosoknak a Nyereményjáték időtartama alatt követniük kell a Szervezőt valamely közösségi médiai oldalán és kommentelniük kell a Nyereményjátékot meghirdető poszt alatt.

A Játékosok egyszeri alkalommal, kizárólag a saját nevükkel vehetnek részt a Nyereményjátékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által és a saját nevében regisztrál és vesz részt a Nyereményjátékban, a Nyereményjátékkal kapcsolatos jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Nyereményjáték nyereménye:
Little Live Pets: Totó, a teki,
Marvel: Kocka csata Pókember Venom ellen
Piszkos kanapé társasjáték
3 db (2 felnőtt+3 gyerek részére szóló) családi jegy az Elevenparkba
(a továbbiakban: Nyeremény).

 • A Szervező a Játékosok közül a nyerteseket (a továbbiakban: Nyertes) sorsolás útján választja ki.
 1. Sorsolás menete és a Nyertesek
  • A nyeremény sorsolására 3 részletben, 2021. október 8. 11. és 14. napján, a Lukky nevű sorsoló alkalmazás használatával kerül sor.
 • A Szervező 3 db Nyertest és 3 db Pótnyertest sorsol ki.
 • A Nyertesek kihirdetése 2021. október 8. 11. és 14-én történik.

A sorsolás nyertesét a Szervező Instagram és Facebook oldalán közzéteszi.

Szervező a Nyereményjáték lezárását követő 1 munkanapon belül üzenetben értesíti a Nyerteseket. A Nyertesek az üzenet kézhezvételétől számított 2 (két) naptári napon belül kötelesek az üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény körülményeiről történő egyeztetés érdekében.

Amennyiben a Nyertes 2 naptári napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot és így a Nyeremény átadása nem vezet eredményre, úgy a Nyeremény átadását a Szervező a Pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 • A nyeremény készpénzre át nem váltható és nem ruházható át másra.
 • A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha
 • a 16. életévét még nem töltötte be;
 • az értesítő levélre 2 naptári napon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni vele a kapcsolatot;
 • több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Nyereményjátékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • a Nyereményjáték menetét/eredményét bármilyen módon, szándékosan befolyásolni próbálja vagy próbálta;
 • jelen részvételi Szabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a Játékost a Nyereményjáték során nyertessé választják, a Nyereményjátékban való részvételével hozzájárul, hogy és vagy saját nevét a Nyereményjáték Szervezője kizárólag saját reklámanyagaiban - a Nyertesek nevének, a Nyeremény adatainak feltüntetésével együtt - közzétegye. A Nyertesek elfogadják, hogy a nevének és cégnevének ilyen használata ellenében a Nyereményen felül külön díjazásra nem jogosult. 

 1. A Szervező jogai és felelőssége
  • A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
 • A Játékosok a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a jelen Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.
 • A Szervező bármikor jogosult a Nyereményjáték feltételeit, szabályait, menetét a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztatni.
 • A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező, illetve a Szervező bármely weboldala vagy közösségi média oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Játékosok a játékban való részvétellel tudomásul veszik és elfogadják azt, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 • A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertesek részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 • A szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékosok hozzászólásának közlését megtagadja, azt moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Nyereményjátékból. A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, illetve azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Instagram/ Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
 1. Adatkezelés
  • A Szervező jelen Játékszabályzatnak, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

Az Adatkezelő a Játékosok személyes adatait a Játékoson önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.  A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha Nyertes lesz, akkor az Adatkezelő A Nyertes nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook/Instagram/Tiktok oldalán.

Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

A Nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a Nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a Nyereményre.

 • A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a Játékosoknak kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Játékosok a játékban történő részvétel során önkéntesen adnak/adtak meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, profilkép, profilnév).

 • Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult a Játékosok személyes adatait a Nyereményjátékban való részvétel, illetve a Nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

 • Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Facebook Inc. (USA). Székhely: Menlo Park, California, USA
Tevékenység: Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése,  JátékNet.hu Üzemeltető Kft. Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház 2. emelet (Piros torony) Cégjegyzékszám: 01-09-322490
Adószám: 26293077-2-43 Tevékenység: Adatkezelő megbízásából a weboldal üzemeltetését végzi. , Google LLC (USA). Székhely: Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy. Montain View, California 94043 Tevékenység: Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

 • Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték lebonyolításához, beleértve a Nyeremények átadását is, szükséges ideig, de legkésőbb a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 • Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a Játékosok személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékosok személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

 • Hozzájárulás visszavonása

Játékos a hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött e-mai útján, vagy az Adatkezelő 2085 Pilisvörösvár Szent Erzsébet utca 45. címére küldött postai levélben.

 • Panaszkezelés

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 1. Panaszok és reklamációk
  • Minden panaszt és reklamációt a Nyereményjáték szervezőjének kell címezni az alábbi elérhetőségek valamelyikére: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 45.
 • Szervező megvizsgálja a beérkezett panaszt és 30 napon belül megválaszolja.
 • Panasz, reklamáció esetén a Szervező jogosult a panaszos panaszban megadott személyes adatait (név, elérhetőség) a panasz elintézéséhez, az ahhoz szükséges ideig kezelni. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelés célja a panasz elintézése.
 1. Egyéb rendelkezések
  • Jelen Nyereményjátékot a Facebook/Instagram/Tiktok nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a Nyereményjáték nem kapcsolódik a Facebookhoz.
 • Az adatszolgáltatás nem az Instagram/ Facebook részére, hanem a Szervezők részére történik.
 • A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Nyereményjáték Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • További információért a Nyereményjátékkal kapcsolatban forduljon bizalommal a Szervezőhöz.

Budapest, 2021. október 5.

 

 

elevenpark

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
Elfogadom