SULIKEZDŐ NYEREMÉNYJÁTÉK!

SULIKEZDŐ NYEREMÉNYJÁTÉK!

Nyerj egy szuper iskolakezdő csomagot a Maped jóvoltából!

Kattints a részletekért!

A csomag tartalma:

 • 20 db-os tűfilc készlet
 • 12 db-os színes ceruza készlet
 • 6 db-os temperakészlet
 • 4 db-os szövegkiemelő készlet
 • radírok és hegyező
 • festékkeverő paletta
 • vonalzó (15 és 30 cm)
 • tolltartó csomag meglepetésekkel

Nincs más dolgod, mint:

 1. kedvelni az Elevenpark és a Maped Hungary Instagram oldalát
 2. tag-elni egy ismerősöd, aki örülne az ajándéknak

https://www.instagram.com/ElevenPark
https://www.instagram.com/Maped_Hungary
 

⏰A játék 2021.08.09. - 2021.08.16.-ig tart.

A sorsoláson a Pályázók között 1 db Maped ajándékcsomagot sorsolunk ki.

HAJRÁ!

 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

Jelen szabályzat (továbbá Szabályzat) az Elevenpark Kft., mint szervező (továbbiakban: Szervező) az Elevenpark Kft. által kezelt, karbantartott Elevenpark Facebook, Instagram és Tiktok oldalán futó nyereményjátékra vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

A Nyereményjáték Szervezője: Elevenpark Kft.(székely: 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45. adószám: 14848285-2-13, cégjegyzékszám: 13 09 130348)

A Nyereményjáték részletei: az Elevenpark Facebook, Instagram és Tiktok közösségi oldalain szervezett Nyereményjáték, melynek résztvevői közül 1 db Nyertesnek 1 db Maped iskolakezdő csomagot ajándékozunk.

Játék menete:

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Nyereményjáték Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A Nyereményjáték időtartama: 2021. augusztus 9. – 2020. augusztus 16. éjfél

A Nyereményjáték nyereménye: 1 db Maped iskolakezdő csomag

A Nyereményjáték lebonyolítása

A verseny a következő közösségi oldalon található:

https://www.facebook.com/ElevenPark/
https://www.instagram.com/elevenpark_jatszohaz/
https://www.tiktok.com/@elevenpark?lang=hu-HU

Jelen promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A Nyereményjátékban kizárólag az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18 éven felüli, Magyarországon élő állampolgárok vehetnek részt, akik elfogadják a jelen Nyereményjáték Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vállalat tulajdonosai, munkavállalói és azok rokonaik, illetve azon egyéb személyek sem vehetnek részt, akik a Nyereményjáték megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek. A Nyereményjátékban való részvétellel minden Játékos önmagára kötelező érvényűnek ismeri el e Szabályokat.

Részvétel feltételei

A Nyereményjátékban az vesz részt és az jogosult a nyereményre, aki a fent megnevezett közösségi oldalakon található játékot leíró poszt alatt kommentel.

A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, nem kötött sem vásárláshoz, sem megrendeléshez vagy árajánlatkéréshez.

A Játékosok egyszeri alkalommal, kizárólag a saját nevükkel vehetnek részt a Nyereményjátékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által és a saját nevében regisztrál és vesz részt a Nyereményjátékban, a Nyereményjátékkal kapcsolatos jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Nyeremény kihirdetése

A Nyertes kihirdetése 2021. augusztus 17-én történik.
A nyeremény készpénzre át nem váltható és nem ruházható át másnak.

A Nyertesek értesítése:

Szervező a Nyereményjáték lezárását követő 1 munkanapon belül üzenetben értesíti a Nyerteseket. A nyertesek az üzenet kézhezvételétől számított 2 (két) naptári napon belül köteles az üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a nyeremény körülményeiről történő egyeztetés érdekében.

Amennyiben a nyertesek cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosultak. Amennyiben a nyertesek cselekvőképtelenek, úgy nevükben kizárólag törvényes képviselőjük járhat el

A Nyertesek nem jogosultak a Nyeremény átvételére, ha:

 • ha a Nyereményjátékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő levélre 2 naptári napon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a Nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Nyereményjátékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Nyereményjáték menetét/eredményét bármilyen módon, szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi Szabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a résztvevőt a Nyereményjáték során nyertessé választják, a Nyereményjátékban való részvételével hozzájárul, hogy képviselt vállalkozása és vagy saját nevét a Nyereményjáték Szervezője kizárólag saját reklámanyagaiban - a nyertesek nevének, a nyeremény adatainak feltüntetésével együtt - közzétegye. A Nyertesek elfogadják, hogy a nevének és cégnevének ilyen használata ellenében a nyereményen felül külön díjazásra nem jogosult.

A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertesek részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatkezelés és adatvédelem

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a Nyereményjáték során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Nyereményjáték lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.

Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek, kizárólag a jelen Szabályzatban részletezett célra, a nyertesek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használja.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy: amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait vagy azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Engedélyszám: NAIH-131598/2017.

Kizárás

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Nyereményjátékból.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

A Szervező jogai

Az Elevenpark Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

A résztvevők elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során a részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Elevenpark Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

Az Elevenpark Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező, illetve a elevenpark.hu weboldala vagy Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető (ek) el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Nyereményjáték Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

További információért a Nyereményjátékkal kapcsolatban forduljon bizalommal a Szervezőhöz:

Elevenpark Kft.

Budapest, 2021.08.09.

elevenpark

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
Elfogadom